นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

นโยบายการคืนสินค้า

                  ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า
     ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง

        สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้

        หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า

        กรณีสินค้าถูกตีกลับจากการปฏิเสธการรับสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าตามระยะเงื่อนไขการคืนสินค้า

        ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า

สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่น หรือร้านสาขาที่ร่วมรายการได้

  • สินค้างดรับคืน

        ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

        – สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย

        – บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า

          การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของบริษัท รับประกัน 1 ปี ตามรายการสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้ ทางเรามีอะไหล่และศูนย์บริการดูแลตลอดการใช้งาน

        – ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และซื้อสินค้ากับทางเรา จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องซ่อม และส่งคืน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        – ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ขั้นตอนการคืนสินค้า

  • ลูกค้าส่งคำร้องขอ มายัง Email :  Khomsan@gat.in.th หรือ เบอร์ไทร. 0-2150-5699

        กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด

        ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

  • ช่องทางการคืนสินค้า

       ที่อยู่ 118/7 ถนนรามอินทรา 23 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.0-2150-5699

การคืนเงิน

        ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร

       เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

หากพบมีปัญหาหรือข้อสงสัย

                  โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์: 08:30-17:30 น. เสาร์: 08:00-16:00 น. หรือ อีเมล์ khomsan@gat.in.th หรือ เบอร์ไทร. 0-2150-5699